مدیریت راهبردی

گروه تدبیر در قالب شرکت های آباد تدبیر پارس، ارائه دهنده خدمات فنی مهندسی و شرکت کنترل فرایند رادمان، ارائه دهنده خدمات بازرگانی و پشتیبانی واحد های صنعتی افتخار دارد خدمات مدیریت راهبردی مورد نیاز واحد های بسته بندی صنایع پتروشیمی کشور را با توکل به خداوند متعال و تکیه بر تجربیات فنی و اجرایی گروه ارائه نماید.

از آنجا که پارامترها و متغیرهای تاثیر گذار در واحدهای بسته بندی نیاز به ایجاد سیستمهای مدیریتی , برنامه ریزی و کنترلی مرتبط را ضروری میسازد , شرکت آباد تدبیر پارس برای اولین بار در سطح کشور اقدام به تدوین و جاری سازی این سیستم ها نمود که کلیات این فعالیتها را میتوان در ابعاد زیر خلاصه نمود .

  • ارائه اصول و تدین برنامه ریزی عملیاتی و راهبردی در واحد بسته بندی
  • رویه های کنترل و پایش برنامه های عملیاتی و راهبری واحد بسته بندی
  • مشاوره برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری مستمر واحد های بسته بندی صنایع پتروشیمی
  • مشاوره استفاده از نرم افزارهای کاربردی ثبت اطلاعات و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات واحد بسته بندی.
  • برنامه های پشتیبانی عملیات واحد های بسته بندی
  • تعریف ساختار سازمانی و شرح وظایف و دستور کار های مورد نیاز سازمان واحد های بسته بندی.
  • تعریف و تعین اصول بهره وری و پایش فعالیت های بسته بندی (شاخص های بهبود و بهره وری).
  • تعریف و استقرار سیستم اطلاعاتی کنترل شاخص های بهره وری واحد بسته بندی .
  • استقرار سیستم های بهبود و تضمین کیفیت در واحد بسته بندی در قالب استانداردهای IMS
  • ارائه مشاوره های لازم در خصوص مدیریت یکپارچه در واحد بسته بندی